• Kontakt pre obec/mesto


    +421 907 452 316

  • Kontaktný email


    info@smsrozhlas.sk

Podmienky používania

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

INTERNETOVÉHO PORTÁLU SMSROZHLAS.SK

platné od 1. novembra 2015

 

 

I.

ZMLUVNÉ STRANY A ZÁKLADNÉ POJMY

 

1. Prevádzkovateľom služby je Emília Prekopová – Služby so sídlom na adrese Pruské 80, 018 52 Pruské, IČO: 40 379 621, DIČ: 1041953836, zapísaná na Okresnom úrade Trenčín v živnostenskom registri číslo 302-8893, v zastúpení Marián Prekop (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Odosielateľom a súčasne používateľom služby je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva službu prevádzkovateľa. Odosielateľom a používateľom môže byť obec, mesto, samospráva, firma alebo organizácia (ďalej len „používateľ“ alebo „odosielateľ“).

3. Príjemcom je každá fyzická a právnická osoba, ktorá sa zaregistruje so svojim telefónnym číslom na stránke prevádzkovateľa alebo bezplatnou registračnou SMS (ďalej len „príjemca“).

4. Služba, ktorú prevádzkovateľ poskytuje používateľovi, spočíva v rozoslaní informačných SMS správ používateľa príjemcom, ktorí sa zaregistrovali na stránke prevádzkovateľa.

 

II.

PLATOBNÉ PODMIENKY

 

1. Návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb je objednávka, ktorú používateľ odošle prevádzkovateľovi.

2. Zmluva o poskytovaní služieb je uzatvorená momentom akceptácie návrhu na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb prevádzkovateľom.

3. Všetky podmienky zmluvy budú ustanovené najmä podľa týchto VOP, aktuálneho cenníka zverejneného na stránke prevádzkovateľa a dohodou zmluvných strán.

4. Služby poskytované príjemcom sú bezplatné.

 

III.

ODOSIELANIE SPRÁV

 

1. Prevádzkovateľ odosiela SMS správy len príjemcom, ktorí sa zaregistrovali na stránke prevádzkovateľa a ktorí súhlasili s odosielaním správ alebo zaslali bezplatnú registračnú SMS, pričom tento súhlas nestiahli.

2. Odosielateľ sa zaväzuje služby prevádzkovateľa používať výhradne pre svoje vlastné potreby a neumožniť prístup k službám tretej osobe.

3. Odosielateľ sa zaväzuje posielať iba také správy, ktoré neodporujú týmto VOP, dobrým mravom, platným zákonom Slovenskej republiky a nie sú spôsobilé poškodiť prevádzkovateľa.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo správy, ktoré odporujú ustanoveniu v článku III. bod 3. týchto VOP, príjemcom neodoslať.

5. Odosielateľ odoslaním správy príjemcom berie na vedomie, že proces poslania sa nedá zvrátiť a že za obsah správ nesie plnú zodpovednosť.

6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo správy spracovávať, odosielať a v prípade potreby aj archivovať najmä za účelom vykonania služby objednanie používateľom.

7. Príjemca dáva prevádzkovateľovi tiež súhlas so zasielaním správ, ktoré môžu byť reklamného charakteru.

 

IV.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1. Používateľ i príjemca podľa týchto VOP súhlasia so spracovaním osobných údajov v rozsahu údajov poskytnutých prevádzkovateľovi v rámci registrácie a objednávky v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

2. Používateľ sa zaväzuje, že poskytnuté údaje využije výhradne v rámci plnenia služby, ktorá je predmetom týchto VOP.

3. Príjemca je oprávnený kedykoľvek súhlas so zasielaním SMS správ alebo so spracovaním osobných údajov vziať späť a to písomnou formou.

4. Používateľ sa zaväzuje, že všetky osobné údaje, ktoré mu budú v rámci využívania služby sprístupnené, bude využívať v súlade so Zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v platnom znení.

5. Používateľ tiež berie na vedomie, že disponovať akýmkoľvek spôsobom telefónnymi číslami príjemcov môže iba v prípade, že tieto čísla sám zaregistroval.

 

V.

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

 

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade porúch, ktoré nemôže ovplyvniť, nesprístupniť službu v čase potrebnom na napravenie situácie používateľom a príjemcom.

2. Prevádzkovateľ služby nezodpovedá za obsah správ a ani za škody, ktoré môžu vzniknúť neskorým doručením správ.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú Používateľovi v súvislosti s využívaním služby.

4. Odosielateľ je povinný nahradiť vzniknutú škodu prevádzkovateľovi, ak táto vznikla porušením týchto VOP alebo zmluvy o poskytovaní služieb.

 

VI.

POUČENIE O PRÁVE ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

 

1. Príjemca môže kedykoľvek svoju registráciu a súhlas s prijímaním SMS správ zrušiť.

2. Používateľ je oprávnený zmluvu o poskytovaní služieb zrušiť iba na základe ustanovení zmluvy.

3. Prevádzkovateľ je zmluvu o poskytovaní služieb zrušiť podľa ustanovení zmluvy alebo pri opakovanom a závažnom porušení ustanovení týchto VOP.

4. Všetky nároky a záväzky, ktoré vznikli v čase trvania, platia aj po jej zrušení.

 

VII.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 

1. Nedoručenie správ alebo prevádzkové poruchy môže používateľ aj príjemca reklamovať u prevádzkovateľa.

2. Príjemcovia sú oprávnení informovať prevádzkovateľa o obsahu správ, ktorý porušuje tieto VOP alebo platné zákony Slovenskej republiky.

3. V prípade reklamácie služby príjemcom prevádzkovateľ zodpovedá iba za nápravu. Vzhľadom na bezplatné poskytovanie služieb príjemca nemá právo na finančnú náhradu.

 

VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi prevádzkovateľom, používateľom a príjemcom v oblasti poskytovania služby ponúkanej prevádzkovateľom

2. Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a príjemcom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Z. z. – Občianskym zákonníkom v platnom znení.

3. Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Z. z. – Obchodným zákonníkom v platnom znení.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

7. Používateľ odoslaním objednávky a príjemca odoslaním registrácie potvrdzujú, že sa oboznámili s týmito VOP a že s nimi súhlasia.

 

 

V Pruskom, dňa 1. novembra 2015


 

Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Viac informácií.